Om de verbouwing van de voormalige brandweerkazerne aan de Hoenderparkweg 8 voor gebruik door De Dharmatoevlucht te financieren, zijn we op zoek naar mensen die ons geld willen lenen. Voor deze lening kan gekozen worden voor een rentedragende of renteloze lening.

Voor elke € 500,- zal een genummerd bouwfondscertificaat verstrekt worden. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven hoeveel bouwfondscertificaten u wilt ontvangen. De looptijd van de lening is in principe 23 jaar. Met de aflossing wordt na 14 jaar, of zoveel eerder als mogelijk is, begonnen. Jaarlijks zullen door middel van loting de af te lossen certificaatnummers vastgesteld worden. De periode van aflossing duurt maximaal 9 jaar. In geval van een rentedragende lening bedraagt de rente 1,5%. Deze rente zal jaarlijks worden uitbetaald tot aan het moment van aflossing van het betreffende certificaat.

Nadat u via het aanvraagformulier één of meerdere bouwfondscertificaten hebt aangevraagd, ontvangt u daarvan een bevestiging. Vervolgens krijgt u van ons bericht wanneer het bedrag overgemaakt dient te worden. Na ontvangst van dit bedrag krijgt u de bouwfondscertificaten toegestuurd.

Om het aanvraagformulier te openen en naar ons toe te mailen, klik op: aanvraag bouwfondscertificaat.

____________________________________________________Toelichting bij de bouwfondscertificaten

De lener: De Dharmatoevlucht
De uitlener: de bouwfondscertificaathouder

1. Bedrag:
Elk bouwfondscertificaat heeft zijn eigen nummer en deze nummers worden in een bouwfondscertificatenregister opgetekend.

2. Doel:
De lening is bedoeld om het pand aan de Hoenderparkweg 8, de voormalige brandweerkazerne, geschikt te maken voor gebruik door De Dharmatoevlucht.

3. Rente:
a. In geval van een renteloze lening: er is door de lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening loopt.
b. In geval van een rentedragende lening: de door de lener verschuldigde rente bedraagt 1,5% en zal jaarlijks aan uitlener worden uitgekeerd tot het moment van aflossing van de lening.

4. Aflossing:
Na 14 jaar zal begonnen worden met de aflossing van de bouwfondscertificaten. Elk jaar zal minimaal 10% van de totaal verstrekte leningen worden afgelost. De periode waarin wordt afgelost bedraagt maximaal 9 jaar, de maximale looptijd van de lening is 23 jaar.
De af te lossen certificaten worden jaarlijks door middel van loting vastgesteld. Dit wordt gedaan tijdens een openbare vergadering van het bestuur van De Dharmatoevlucht. De afgeloste certificaten worden bijgehouden in het register genoemd onder 1. Bij geschillen is het register doorslaggevend.
De houders van de uitgelote certificaten krijgen hiervan bericht. De terugbetaling wordt overgemaakt op het bij de lener bekende rekeningnummer van de uitlener.

5. Adreswijzigingen:
De uitlener is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in adres, email en rekeningnummer.
Indien het zes maanden na uitloting, ondanks inspanningen van de lener, niet gelukt is adreswijzigingen te achterhalen en het daardoor onmogelijk is gebleken het bouwfondscertificaat af te lossen, vervalt het recht op terugbetaling.
Wanneer het geleende bedrag is terugbetaald vervalt het bouwfondscertificaat.

6. Bijzondere bepalingen:
De lener is gemachtigd eerder en meer af te lossen dan genoemd onder 4.
In noodgevallen kan de uitlener aan de lener vragen om eerder het geleende bedrag terug te betalen. De lener zal alleen hiertoe over gaan als dit financieel mogelijk is.

7. Opeisbaarheid:
Indien de lener om welke reden dan ook ophoudt te bestaan kan de uitlener het volledige nog openstaande bedrag opeisen.

8. Overdraagbaarheid:
Het bouwfondscertificaat is niet verhandelbaar doch wel overdraagbaar. Hiervan dient de lener tijdig in kennis gesteld te worden, zie 5.