Naam, adres, en overige kenmerken:
Geregistreerd als kerkgenootschap De Dharmatoevlucht
De Dharmatoevlucht
Amersfoortseweg 1
7313 AA Apeldoorn

TEL: 06 – 372 68 541
KvK: 08208553
RSIN: 818682450
Bank: Rabobank Apeldoorn
IBAN: NL50 RABO 0313 1200 05
BIC (SWIFT): RABONL2U

Bestuur:
Eerw. B. Schreurs (voorzitter/penningmeester)
Eerw. H. Barnhard (alg. bestuurslid)
M.F. Frederiks (secretaris)

De bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten geen enkele vergoeding.

Doel:
Het doel van de stichting is het verspreiden van het onderricht in en de beoefening van de boeddhistische traditie van de Serene Reflectie Meditatie (Sōtō-Zen), zoals die wordt vormgegeven binnen de Order of Buddhist Contemplatives (O.B.C.)

Hoofdlijnen beleidsplan:
1. Het ondernemen van activiteiten om de zenboeddhistische leer en -beoefening uit te dragen, waaronder het geven van introductie-cursussen en lezingen, het houden van meditatie- en retraitebijeenkomsten (zowel in de tempel van het kerkgenootschap alsook daarbuiten op uitnodiging van de meditatiegroepen in Utrecht en Groningen alsook op uitnodiging door derden).

2. Het huren en zo nodig onderhouden van onroerend goed ten behoeve van de tempel van het kerkgenootschap en de meditatiegroepen in Utrecht en Groningen.

3. Het verwerven, beheren en besteden van fondsen om de doelstellingen van het kerkgenootschap te kunnen verwezenlijken. Hieronder valt ook het bekostigen van de tempel en het voorzien van de hoofdmonnik van de tempel in zijn essentiële levensbehoeften.

3.1. Fondsenwerving:
Fondsen zullen voornamelijk bestaan uit vrijwillige bijdragen en donaties. Erfenissen en legaten worden in dezen eveneens als schenkingen of donaties beschouwd. Ondersteuning vanuit andere kloosters en tempels is mogelijk, doch dat gebeurt op eenzelfde basis van vrijwilligheid; er zij op gewezen, dat ook die gelden door donaties en giften zijn verkregen.

Boeddhistische monniken zijn van oudsher bedelmonniken, en die traditionele geesteshouding blijft onverminderd van kracht, ook al is de vorm ervan aan de huidige tijd en omstandigheden aangepast. Liefdevolle vriendelijkheid en vrijgevigheid vormen de achterliggende grondhouding, die een vooraanstaande plaats in onze beoefening inneemt, zowel voor monniken als voor leken. Daarom zullen veel van onze activiteiten en diensten kosteloos of tegen kostprijs worden aangeboden.

3.2. Beheer en besteding van het vermogen
Voor het beheer en de besteding van het verkregen vermogen is het kerkgenootschap in het leven geroepen, om als rechtspersoon aan het maatschappelijke en economische leven te kunnen deelnemen. Daarbij hoort, uiteraard, ook het bijhouden van een redelijke financiële administratie.

Ten aanzien van alle grote uitgaven en verplichtingen beslist het bestuur; ten aanzien van de dagelijkse running van de tempel en de noodzakelijke uitgaven voor het voorzien van de essentiële levensbehoeften van de hoofdmonnik beslist de voorzitter. Jaarlijks zal de jaarrekening van het voorgaande boekjaar aan de orde komen in een bestuursvergadering; besluiten van bestuursvergaderingen worden altijd met algemene stemmen (consensus) genomen.

4. Het vertalen en/of beschikbaar maken van boeddhistische teksten in het Nederlands.

5. Alle andere activiteiten die dienstig kunnen zijn binnen het kader van de doelstellingen van het kerkgenootschap.

Onze jaarverslagen met financiële verantwoording:
Elk jaar wordt een financieel verslag gemaakt van alle inkomsten en uitgaven van het kerkgenootschap De Dharmatoevlucht. Voor inzage, klik op het betreffende jaar:
2014 (pdf-document)
2015 (pdf-document)
2016 (pdf-document)
2017 (pdf-document)

Oudere verslagen zijn ter inzage beschikbaar in de tempel. Voor vragen en verduidelijking over uitgaven of inkomsten kunt u contact opnemen met de Dharmatoevlucht.